Campagne

Vlaamse campagne

Met ‘Operatie Perforatie’ richten Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin zich tot openbare besturen en iedereen die mee een stempel kan drukken op de inrichting van openbare en semi-openbare ruimten.

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio. Bij de inrichting van de schaarse open ruimte die ons nog rest, moeten we het klassieke denkpatroon omgooien. Verharding is enkel nog te verantwoorden op plaatsen waar het niet anders kan. Er zijn al heel wat inspirerende voorbeelden maar er is ook nog genoeg potentieel.

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen en particuliere opritten levert rechtstreekse, positieve effecten op. Waar verharding toch nodig blijft, kunnen in vele gevallen waterdoorlatende bestratingsmaterialen worden gebruikt.

Klein begonnen, is half gewonnen!

Lokale besturen, bedrijven, organisaties, scholen, jeugdbewegingen en burgers kunnen met lokale acties en maatregelen een verschil maken. Zonder afhankelijk te zijn van bovenlokale beslissingen, heeft de optelsom van vele kleine onthardingsprojecten een gunstig gevolg op grotere schaal.
De Aquafin-prijs is een extra stimulans om ontharding op de beleidsagenda’s te zetten. Waterdoorlatende inrichting van de openbare ruimte moet een automatisme worden. Vanaf 2019 wordt Operatie Perforatie uitgerold naar het grote publiek om ook bij particulieren die ommekeer te bereiken.
Operatie Perforatie moet uiteindelijk leiden tot het verwijderen van een jaarlijks kwantificeerbare oppervlakte overtollige verharding in Vlaanderen gedurende de lokale bestuursperiode 2019-2024.

> Dien je project in